Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez tuv logooraz certyfikat

+48 17 711 19 70
+48 17 711 19 70

 

 

 

Klauzula informacyjna
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego potocznie RODO, informuje się, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSCO STEEL Sp. z o. o.
 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321320, NIP:8133576246, REGON: 180396580, (dalej „Administrator).
2. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub korespondencyjnie pod adresem ul. Mikołaja Reja 12, 35-211 Rzeszów, a także drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem: +48 728 413 785.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia zmierzających do zawarcia umowy działań takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) realizacji umowy zawieranej z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny              i e-mailowy, przesyłanie dokumentów powiązanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. spełnienie wymogów wynikających z przepisów, wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) prawnie uzasadnionych dla Administratora, w tym w celu podtrzymania kontaktów dla przyszłej współpracy, w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru ofert do potrzeb klientów, optymalizacji produktów i/lub procesów obsługi, budowania wiedzy              o klientach, analizy finansowej itp.) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) archiwalnych do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:
a) w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku).
b) jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte;
c) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
d) w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-g. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane procesom automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, w myśl art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, w myśl art. 16 RODO,
c) usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych, w myśl art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w myśl art. 21 RODO,
9. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp także nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, dostawcy usług IT, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcy prawni, doradcy finansowi, doradcy podatkowi, tłumacze przysięgli, itp.
10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania nawiązanie kontaktu oraz zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.